Regulamin

 

Regulamin SHUM – Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych

§ 1
1. Organem prowadzącym Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych – SHUM jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego z siedzibą przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.
2. Na czele SHUM stoi Rektor SHUM. Sprawami administracyjnymi kieruje Dziekan SHUM. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa SHUM, powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 2
1. Zajęcia są prowadzone w salach dydaktycznych Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej oraz innych placówkach i instytucjach współpracujących.
2. Prowadzącymi zajęcia są profesorowie, nauczyciele akademiccy, doktoranci Wydziału Humanistycznego US oraz osoby zaproszone do prowadzenia zajęć.

§ 3
1. Zajęcia prowadzone w ramach SHUM, odbywają się w formie wykładów, zajęć praktycznych oraz warsztatów.
2. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę między godziną 10.00 a 13.00 według ustalonego planu zajęć.
3. Plan zajęć jest stale dostępny na stronie internetowej SHUM. Uniwersytet zastrzega sobie wprowadzenie zmian w tematyce i organizacji zajęć.
4. O ewentualnych zmianach w planie rodzice lub prawni opiekunowie będą informowani z dwu tygodniowym wyprzedzeniem, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej SHUM.

§ 4
1. Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych został powołany po to, aby rozwijać potencjał intelektualny u dzieci, w niekonwencjonalny sposób poszerzać ich wiedzę.
2. Celem jest również przybliżenie dzieciom środowiska akademickiego oraz zachęcanie ich do własnych poszukiwań i badań.
3. Do zadań SHUM należy także propagowanie i upowszechnianie wiedzy o Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego:
– rozwijanie dziecięcej wrażliwości, ciekawości , potencjału twórczego,
– pomoc dzieciom w odkrywaniu ich zdolności, pasji co może ułatwić w przyszłości wybór dalszego etapu kształcenia,
– rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, aktywnego działania, koncentracji uwagi i zdolności zapamiętywania wiedzy.

§5
1. Studentem Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych może zostać każde dziecko, które ukończyło 6 lat, jest uczniem szkoły podstawowej uczestnikami zajęć prowadzonych przez SHUM są uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej (w wieku od 6-12 lat).
3. Zajęcia odbywają się w 2 grupach wiekowych.
– grupa najmłodsza klasy I- III (wiek 6-9 lat),
– grupa starsza dla uczniów klas IV – VI (wiek 10-12 lat),
4. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe.

§6
1. Zajęcia SHUM odbywają się w systemie rocznym od 1 października do 31 maja każdego roku kalendarzowego, wg harmonogramu stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu i ustalanego każdorazowo na początku danego roku akademickiego.
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni.
3. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego student otrzymuje identyfikator i indeks. Posiadanie identyfikatora i indeksu jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.
4. Zaliczenie każdego semestru następuje na podstawie wpisów zebranych przez studenta w indeksie.

§7
1. Rekrutacja do SHUM odbywa się we wrześniu i trwa do wyczerpania limitu miejsc na dany rok akademicki.
2. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej SHUM.
3. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy SHUM podany na stronie internetowej Uniwersytetu.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o wpisaniu na listę podstawową przyjętych do SHUM decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Kandydaci zakwalifikowani na dany rok akademicki otrzymują informacje na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Osoby nie zakwalifikowane podczas naboru zostają wpisane na listę rezerwową.

§8
1. Uczestnik SHUM może zostać skreślony z listy studentów, gdy w sposób rażący naruszy porządek lub dyscyplinę panującą na uczelni.
2. W przypadku wpłynięcia do biura SHUM rezygnacji z uczestnictwa w programie, zwalniane miejsca proponowane będą osobom z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

§9
1. Rodzic powinien towarzyszyć dziecku w drodze na spotkania SHUM bądź zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.
2. Rodzice i opiekunowie nie biorą udziału w zajęciach ( kierowanych tylko do studentów SHUM).
3. Podczas zajęć studenci pozostają pod opieką prowadzących zajęcia i nie mogą samodzielnie opuszczać sal dydaktycznych.
4. Po zakończeniu zajęć studenci są odbierani przez rodziców lub prawnych opiekunów.

§10
1. Zajęcia są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest każdorazowo przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego i podana jest do wiadomości przed rekrutacją.
2. Wysokość opłaty za studia ustala Rektor SHUM w porozumieniu z Dziekan Wydziału Humanistycznego US i Radą Naukową SHUM.
3. Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach.
4. Opłaty za zajęcia, na których student był nie obecny nie podlegają zwrotowi.

§11
1. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad określonych przez Organizatora.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.
3. Użyte w regulaminie określenia „studia”, Studenci” nie są tożsame z pojęciami użytymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
4. Decyzją Rektora i Rady Naukowej może ulec zmianie.

Dodaj komentarz